PRE Results Report
Publications

Master's Theses and Bachelor's Theses

Model Nova

Anttonen, A. (2012) Rakennusprojektin suorituskyvyn mittaaminen. Kandidaatintyö, Tuotantotalouden koulutusohjelma, Aalto-yliopiston perustieteiden korkeakoulu: Espoo.

Halonen, A. (2013). Tuotannon aikataulutuksen vaatimukset rakennemallille. Diplomityö. Aalto-yliopisto, Rakennustekniikan laitos (The requirements of production scheduling for structural model. Master’s Thesis. Aalto University, Departmnent of Civil and Sructural Engineering) (In Finnish)

Helander, D. (2014). Assessing alternatives for using building information models to manage initial information in building renovation projects. Master’s Thesis. Aalto University.

Idman T. 2013. Parametrization of energy simulation and development of energy-efficient building design, analysis and decision making process (in Finnish), Master thesis. Aalto University.

Kinnari, J. (2014). Suunnitelmien yhteensovittaminen ja tiedonvaihdon tarpeet tietomallinnetussa rakennushankkeessa. Diplomityö, Aalto-yliopisto, Rakennustekniikan laitos. (Design coordination and the needs for information exchange in BIM-projects. Master’s Thesis, Aalto University, Department of Civil and Structural Engineering) (In Finnish)

Kivelä, J. (2013) Tiedon havainnollistaminen osana tietomallintavaa rakennushanketta (Diplomityö). Aalto-yliopisto, Arkkitehtuurin laitos.

Korpela, J. (2011) Tietomallintamisen hyödyt ja haasteet rakennushankkeen eri hankeosapuolten näkökulmasta. Diplomityö, Rakennustekniikan laitos, Aalto-yliopiston insinööritieteiden korkeakoulu: Espoo.[PDF]

Larsson E. (2012) LVI-tietomallien tarkkuustaso ja tietosisältö (Level of Detail and Information Content of HVAC Building Information Models). Diplomityö, Aalto-yliopisto, Insinööritieteiden korkeakoulu, Energiatekniikan laitos.

Latva-Käyrä, M. (2013) Organisaatioiden väliset yhteistyömenetelmät rakennusprojekteissa. Kandidaatintyö, Informaatioverkostojen koulutusohjelma, Aalto-yliopiston perustieteiden korkeakoulu: Espoo.

Latva-Mäenpää, H. (2014) Tietomalleista tiedonhallintaan – Asukasmuutokset rakennusliikkeen omaperusteisessa asuntotuotannossa (Diplomityö). Tampereen teknillinen yliopisto, Arkkitehtuurin laitos. http://urn.fi/URN:NBN:fi:tty-201404101143

Löfgren, J. (2013) Challenges in building information modeling process and multi-party agreement related solutions for them: Insights from a collaborative workshop for BIM pioneers in Finland. Master’s Thesis manuscript, Degree Program in Industrial Economics, Aalto University School of Science: Espoo.

Matala, S. (2013) Implementation of the systemic process innovation BIM in Finnish construction industry – Structural system failure approach. Master’s Thesis, Degree Program in Information Networks, Aalto University School of Science: Espoo.

Mäläskä, M. (2011) Elinkaarihankkeen ylläpitomalli. Diplomityö. Tampereen teknillinen yliopisto, Rakennustekniikan laitos.

Niemi, H. (2011). Tietomallien käyttö elinkaarihankkeiden suunnittelu- ja toteutusvaiheessa. Diplomityö, Aalto-yliopisto, Rakennustekniikan laitos. (BIM-based design and construction in PPP-projects. Master’s Thesis, Aalto University, Department of Civil and Structural Engineering) (In Finnish)

Niku, T. (2013) Knowledge transfer through agile co-working methods in construction project networks. Master’s Thesis, Degree Program in Information Networks, Aalto University School of Science: Espoo.

Niskakangas, V. (2014). Tietomallinnetun rakennushankkeen suunnittelun ohjaus. Diplomityö, Tampereen teknillinen yliopisto, Rakennustekniikan koulutusohjelma (Design management in a BIM-technology enabled construction project. Master’s Thesis, Tampere University of Technology, Department of Civil Engineering) (In Finnish)

Parkkinen, A. (2013). Rakennuksen tietomallien hyödyntämisen edellytykset rakentamisen valmistelu- ja rakennusvaiheessa (Requirements concerning use of building information models in construction planning and construction phases) Diplomityö. Lappeenrannan teknillinen yliopisto. http://urn.fi/URN:NBN:fi-fe201402211567

Sinisalo J. (2012) Tietomallipohjaisen energia-analyysin mahdollisuudet LVI-suunnittelussa (The usage of BIM based energy analysis in HVAC design). Diplomityö, Aalto-yliopisto, Insinööritieteiden korkeakoulu, Energia- ja LVI-tekniikan koulutusohjelma.

Uusitalo, H. (2013). Tietomallipohjaisen määrienhallinnan hyödyntäminen rakennustuotannossa. Diplomityö, Tampereen teknillinen yliopisto, Rakennustekniikan koulutusohjelma (Quantity management in building information model based construction project. Master’s Thesis. Tampere University of Technology, Department of Civil Engineering) (In Finnish)

Infra FINBIM

Autio, J. Infra-alan siirtymisprosessi tietomallintamiseen ylläpitohankkeen näkökulmasta. Metropolian Ammttikorkeakoulu, 2013.https://publications.theseus.fi/handle/10024/57055

Brotherus, V. Inframallintamisen hyödyntäminen geoteknisessä suunnittelussa. Diplomityö 2014. Oulun yliopisto

Harjula, L. Pohjavahvistusten mallintaminen ja mallinnusvaatimukset väyläsuunnittelussa. Tampereen teknillinen yliopisto, 2013.

Heikkilä, J. Tietomallipohjaisen automaation kehittäminen rautatien maarakennustyöhön. Diplomityö 2012. Oulun yliopisto. http://herkules.oulu.fi/thesis/nbnfioulu-201305301370.pdf

Häkkinen, L. Tietomallien hyödyntäminen erikoispohjarakentamisen tuotanto-organisaatiossa. (Utilisation of building information models in production organisation of foundation engineering.) Master thesis 2012. Tampere University of Technology.http://urn.fi/URN:NBN:fi:tty-201210091318

Kalliomäki, J. Toimintamallin kehittäminen tietomallipohjaisen rakennusprojektin betonirakenteiden tuotannonsuunnitteluun. Diplomityö 2013. Aalto-yliopisto.

Karhumäki, S. Siltaurakan tarjous- ja rakentamisvaiheen toteutus tietomalliympäristössä. Diplomityö 2012. Aalto-yliopisto. 65 s.

Karjalainen, A. Avoimen tiedonsiirron kehittäminen siltojen tietomallintamiseen. Diplomityö 2013. Oulun yliopisto. 86 s.

Kiviniemi, A. Radan tietomallipohjaisen massalaskennan vaatimukset. (Demands for railways BIM-based mass calculations). Bachelor’s thesis 2014. Tampere University of Applied sciences. 49 p.

Kekkonen, S. Teräsbetonisillan tietomallinnus. Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2013.https://publications.theseus.fi/handle/10024/57217

Laksola, L. Infra FIN BIM –pilottien tulosten kerääminen, lähtötieto- ja suunnittelupilotit. Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2013.https://publications.theseus.fi/handle/10024/56955

Leinonen, J. Tieväylien päällysteenkorjauksen tietomallipohjaisen suunnittelu-menetelmän kehittäminen. Diplomityö 2014. Oulun yliopisto. 78 s.

Leppänen, T. Tietomallinnus infra-alalla : case: Storhemtintien katupilotti. Lahden ammattikorkeakoulu, 2013. https://publications.theseus.fi/handle/10024/54381

Mattila, A. Siltojen tietomallintamisen ja urakkalaskennan välinen integraatio. Diplomityö 2012. Oulun yliopisto. 79 s.

Ojutkangas, T. Tietomallinnuksen käyttö ja mahdollisuudet Länsimetron rakennesuunnittelussa. Diplomityö 2012. Aalto-Yliopisto.

Palviainen, V. Tiesuunnitelman tietomallinnus : Valtatie 14 Savonlinnan Laitaatsalmi. Tampereen ammattikorkeakoulu, 2013.https://publications.theseus.fi/handle/10024/55279

Parkkari, J. 3d-tietomalleja hyödyntävän automatisoidun maarakentamisjärjestelmän kehittäminen. Diplomityö 2011. Oulun yliopisto. 87 s.

Paukkeri, H. Väyläruoppauksen tietomallipohjaisen prosessin kehittäminen. Diplomityö 2012. Aalto-yliopisto. 69 s

Rimpiläinen, N. Erillisnimikkeistöjen yhdistäminen siltojen tietomallinnukseen. Diplomityö 2014. Oulun yliopisto.

Saifi, H. Integration of building information modeling and finite element analysis in bridge engineering. Master thesis 2012. Aalto University, School of Engineering.

Schönberg, J. Tierakentamisen maarakennusvaiheen tietomallipohjaisen laadunvalvontamenetelmän kehittäminen. Diplomityö 2012. Oulun yliopisto.

Sihvola, O. Sillan laatuaineiston integrointi tietomalliin. Diplomityö 2013. Aalto-yliopisto.

Stenius, S. Tien rakennussuunnitteluvaiheen toteutusmallin tietosisällön kehittäminen. Diplomityö 2011. Oulun yliopisto.

Törmänen, P. Tietomallintamiseen perustuen toimintamallin kehittäminen väylärakentamishankkeen pääurakoitsijalle. Developing BIM-based operations model for the main contractor in a road building project, Diplomityö 2014, Oulun yliopisto.

Vilpas, S. Overview on building information modeling in the Finnish infrastructure sector and a comparison of Information Model Servers. Master’s Thesis 2013. Aalto University, School of Engineering.

Virtanen, J. Väylähankkeen lähtötietomalli ja sen muodostaminen. Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2012.  https://publications.theseus.fi/handle/10024/41296

BIMCity

Malmi J. (2014) Alueen tietomalli? – Alueidenkäytön tiedonhallinnan tilanne rakennussuunnittelun näkökulmasta. Diplomityö, Arkkitehtuurin laitos, Tampereen teknillinen yliopisto. Tampere. (valmistuu syksy 2014)